Banner
     
 
     

   
Credeti ca serviciul : " Monitorizare Insolventa " , oferit de Vrajitorul.Eu , va este util in recuperarea debitelor ?
Da
 
 
 56%
 
Nu
 
 
 44%
 


Partener logo

*}

Ina Moldoveanu Ina Moldoveanu
Urban Iulian Iulian Urban
Urban Iulian Viorel Urban
Balan Bogdan Balan Bogdan
Filip Lepus Filip Lepus
Stelian Negrea Stelian Negrea

picture
Amenda penala de 1.000.000 lei aplicata unei societati comerciale - No. 31562/2012-09-27

Joi 27 Septembrie 2012

   Cred ca in curand asemenea sanctiuni se vor putea aplica de instantele de judecata impotriva PERSOANELOR JURIDICE si in cazuri de evaziune fiscala , fals, uz de fals in dauna creditorilor.

Prin sentin?a nr. 445 din 6 mai 2011, Tribunalul Bucure?ti, Sec?ia I penal?, a condamnat trei inculpa?i persoane fizice la pedepse cu închisoarea pentru infrac?iuni privind traficul de droguri ?i ini?iere, constituire ?i sprijinire a unui grup infrac?ional organizat. De asemenea, prin aceea?i sentin??, în temeiul art. 7 din Legea nr. 39/2003 privind prevenirea ?i combaterea criminalit??ii organizate, Tribunalul a condamnat-o pe S.C. T. C. C. SRL pentru s?vâr?irea infrac?iunii de sprijinire a unui grup infrac?ional organizat, la pedeapsa amenzii în cuantum de 700.000 lei ?i la afi?area hot?rârii de condamnare, pedeaps? complementar?. Totodat?, a condamnat persoana juridic?, în temeiul art. 2 alin. (1) ?i (2) din Legea nr. 143/2000 privind prevenirea ?i combaterea traficului ?i consumului ilicit de droguri, în referire la art. 711 alin. (3) C. pen., la pedeapsa amenzii în cuantum de 700.000 lei pentru s?vâr?irea infrac?iunii de trafic ilicit de droguri de mare risc ?i la afi?area hot?rârii de condamnare, pedeaps? complementar?. În temeiul art. 20 C.pen. combinat cu art. 13 alin. (1) din Legea nr. 143/2000, raporat la art. 3 alin. (1) ?i (2) din Legea nr. 143/2000, în referire la art. 711 alin. (3) C. pen., Tribunalul a condamnat pe aceea?i inculpat? la pedeapsa amenzii în cuantum de 300.000 lei pentru s?vâr?irea infrac?iunii de tentativ? la trafic ilicit interna?ional de droguri de mare risc ?i la afi?area hot?rârii de condamnare, pedeaps? complementar?.

În temeiul art. 33 lit. a), art. 401 alin. (1) ?i (3) C. pen., instan?a a contopit pedepsele aplicate inculpatei, urmând ca aceasta s? execute pedeapsa cea mai grea, de 700.000 lei amend?, la care adaug? un spor de 300.000 lei, în final 1.000.000 lei amend? ?i afi?area hot?rârii de condamnare.

Tribunalul a constatat totodat? c? împotriva inculpatei s-a declan?at procedura general? de insolven?? prev?zut? de Legea nr. 85/2006.

De asemenea, în temeiul art. 111 ?i art. 118 alin. (1) lit. b) C. pen., a luat m?sura de siguran?? a confisc?rii speciale, de la inculpat?, a semiremorcii ?i a autotractorului folosite la s?vâr?irea infrac?iunilor pentru care a fost condamnat?.

În plus, în temeiul art. 357 alin. (2) lit. c) C. proc. pen., Tribunalul a men?inut sechestrul asigur?tor dispus în cursul urm?ririi penale prin ordonan?a nr. 259/D/P/2008 din data de 9.07.2010, asupra bunurilor mobile ?i imobile aflate în proprietatea inculpatei, ?i a constatat c? acestea vor servi – în ordinea de preferin?? stabilit? de lege – atât la executarea pedepsei amenzii, cât ?i la îndestularea creditorilor inculpatei.

S-a ar?tat astfel c?, la data de 8.05.2008, cu ocazia efectu?rii unui control de frontier? la Punctul de trecere a frontierei Petea, jude?ul Satu-Mare, s-a constatat c? inculpatul T. M. încerca s? scoat? din ?ar? o cantitate important? de heroin?, disimulat? în autovehiculul pe care îl conducea.

Din procesul-verbal ?i din plan?a fotografic? întocmite cu ocazia prinderii în flagrant a inculpatului T. M. rezult? c? în autotractorul condus de acesta, f?r? a fi înso?it de alte persoane, având ata?at? o semiremorc?, ambele apar?inând persoanei juridice SC T.C.C. SRL, au fost descoperite, ascunse printre cutii cu obiecte de mobilier demontate, ?ase saco?e de rafie, de mari dimensiuni, în care se aflau, în total, 216 pachete paralelipipedice, cu ambalaj din polietilen? de culoare neagr?, ce con?ineau o substan?? pulverulent? de culoare galben-maronie.

În urma cercet?rilor efectuate, a rezultat c? inculpatul T. M. transporta spre Fran?a aceast? cantitate de heroin?, din dispozi?ia ?i sub coordonarea inculpatului C. V. (administratorul societ??ii comerciale), leg?tura cu acesta fiind ?inut? prin intermediul inculpatului D. A. M. M.

Sentin?a Tribunalului Bucure?ti a r?mas definitiv? prin respingerea apelului de c?tre Curtea de Apel Bucure?ti ?i ulterior a recursului de c?tre Înalta Curte de Casa?ie ?i Justi?ie la data de 5 iunie 2012.

Aceasta reprezint? prima condamnare a unei persoane juridice pentru infrac?iuni privind traficul de droguri. Persoana juridic? condamnat? este o societate specializat? în transportul rutier na?ional ?i interna?ional de m?rfuri. Dup? cum rezult? din situa?ia de fapt prezentat?, acuza?iile împotriva persoanei juridice se refereau la transportul cantit??ii de 106,50 kg heroin?, care a fost realizat din dispozi?ia administratorului s?u, cu participa?ia a altor doi salaria?i ai societ??ii, cu ajutorul unui autovehicul al s?u, drogurile fiind disimulate sub aparen?a unui transport interna?ional licit de mobilier realizat de societate, comand? luat? special în acest scop.

Aceste fapte întrunesc elementele constitutive ale infrac?iunii de trafic ilicit de droguri de mare risc [art. 2 alin. (1) ?i (2) din Legea nr. 143/2000], precum ?i de tentativ? la infrac?iunea de trafic ilicit interna?ional de droguri de mare risc [art. 20 C. pen. combinat cu art. 13 alin. (1) din Legea nr. 143/2000, raportat la art. 3 alin. (1) ?i (2) din Legea nr. 143/2000], infrac?iuni s?vâr?ite în concurs.

Totodat?, persoana juridic? a fost condamnat? ?i pentru s?vâr?irea infrac?iunii de sprijinire a unui grup infrac?ional organizat (art. 7 din Legea nr. 39/2003), instan?ele considerând c? aceast? infrac?iune poate fi re?inut? în sarcina persoanei juridice, având în vedere activitatea sa de punere la dispozi?ie a mijloacelor de transport în scopul traficului ilicit de droguri.

Dup? cum rezult? din datele spe?ei, pentru fiecare dintre cele dou? infrac?iuni prev?zute de Legea nr. 143/2000, SC T. C. C. SRL a fost condamnat? la pedeapsa amenzii în cuantum de 700.000 lei, iar pentru infrac?iunea de sprijinire a unui grup infrac?ional organizat prev?zut? de Legea nr. 39/2003, instan?a i-a aplicat persoanei juridice pedeapsa de 300.000 lei. Astfel, se poate observa c? pedepsele aplicate pentru primele dou? infrac?iuni re?inute în sarcina persoanei juridice sunt spre maximul special, de 900.000 lei [potrivit art. 711 alin. (3) C. pen.]  ?i undeva spre jum?tatea limitelor de pedeaps? pentru cea de-a treia infrac?iune.

Potrivit art. 401 alin. (1) C. pen., instan?a a f?cut aplicarea regulilor privind concursul de infrac?iuni ?i a aplicat pedeapsa cea mai grea, de 700.000 lei, la care a ad?ugat un spor de 300.000 rezultând o pedeaps? de 1.000.000 lei. Aceast? pedeaps?, care dep??e?te maximul special prev?zut de lege, este cea mai mare amend? penal? aplicat? unei persoane juridice, reprezentând jum?tate din maximul general pentru persoana juridic?. O asemenea împrejurare este de natur? s? pun? în eviden?? gravitatea faptelor s?vâr?ite de persoana juridic? condamnat?. De altfel, instan?a de apela aratat în mod expres c? pedeapsa aplicat? de prima instan?? este corect stabilit?, având în vedere gradul de pericol social ridicat al faptelor, la cantitatea foarte mare de heroin? ce a fost transportat? ?i valoarea deosebit? a acesteia.

În acest sens, este important de men?ionat ?i c? una dintre criticile persoanei juridice formulate cu ocazia apelului se refer? chiar la individualizarea pedepsei amenzii[1]. Astfel, aceasta a ar?tat c? instan?a de fond nu a motivat aceast? amend? ?i nu a avut în vedere circumstan?ele atenuante, ?i anume faptul c? este constituit? din 1992, de când a desf??urat o activitate licit?, a ob?inut profit, a pl?tit taxele ?i impozitele.

Curtea de Apel Bucure?ti a apreciat ca nefondat? aceast? critic?. Astfel, prin raportare la gradul de pericol social ridicat al faptelor, la cantitatea foarte mare de heroin? ce a fost transportat? ?i valoarea deosebit? a acesteia, circumstan?ele favorabile invocate de c?tre inculpata societate comercial?, constând în durata de func?ionare, lipsa altor sanc?iuni, plata impozitelor ?i taxelor datorate bugetului de stat, nu dobândesc o valoare de diminuare a pericolului social al faptelor ?i nu pot determina reducerea sanc?iunii aplicate de instan?a de fond. Iat? a?adar c? transpunerea, în ceea ce prive?te persoana juridic?, a circumstan?ei atenuante judiciare referitoare la conduita bun? a infractorului înainte de s?vâr?irea infrac?iunii, prev?zut? de art. 74 lit. a) C.pen., nu a fost re?inut? în aceast? spe??[2].

De asemenea, sub acest aspect, Curtea de Apel Bucure?ti a ar?tat c? nu pot fi ignorate rela?iile comunicate de parchet cu privire la existen?a unui alt incident similar cu cel din cauza de fa??, respectiv faptul c? în anul 2004, cu ocazia unui alt transport efectuat de c?tre SC T.C.C. SRL, a fost depistat? cantitatea de 113 kg de heroin?, droguri ce erau ascunse între pachetele cu obiecte de mobilier, folosindu-se un mod de operare identic cu cel folosit de c?tre inculpa?ii din prezenta cauz?.

?oferii autovehiculului, angaja?i ai societ??ii comerciale, au fost condamna?i de autorit??ile austriece la pedeapsa închisorii, stabilindu-se vinov??ia acestora. De?i, în ceea ce-l prive?te pe inculpatul C. V. s-a dispus achitarea pe motiv c? „toate incrimin?rile ?i acuza?iile aduse acestuia, au fost false de la început”, instan?a de apela considerat c? acest aspect r?mâne f?r? relevan?? din perspectiva SC T. C. C. SRL, c?ci, printr-o sentin?? penal? definitiv?, s-a dispus condamnarea a doi angaja?i ai acestei societ??i care, cu ocazia efectu?rii unui transport de marf?, au transportat ?i o important? cantitate de heroin?.

De asemenea, instan?a de apela avut în vedere ?i faptul c? la dosarul de fond s-au depus rela?ii potrivit c?rora, în urma cercet?rilor efectuate într-un dosar al Parchetului de pe lâng? Înalta Curte de Casa?ie ?i Justi?ie – D.I.I.C.O.T., s-a constatat c? în data de 15.09.1998, angaja?ii SC T. C. C. SRL au fost implica?i în efectuarea unui alt transport interna?ional de heroin?. Astfel, s-a stabilit c? la data de mai sus, doi angaja?i pe postul de ?oferi în cadrul societ??ii comerciale, în calitate de conduc?tori ai unui autotren, au introdus ?i au transportat pe teritoriul Olandei cantitatea de 14,95 kg heroin?. Drept urmare, în dosarul mai sus indicat se efectueaz? cercet?ri cu privire la implicarea în s?vâr?irea faptelor a mai multor inculpa?i – persoane fizice, dar ?i a SC T. C .C. SRL. Se constat? a?adar c?, f?r? a considera expres aceast? împrejurare drept o circumstan?? agravant?, instan?a a ?inut cont, la individualizarea pedepsei, de existen?a unor cercet?ri penale care se desf??oar? fa?? de persoana juridic?, f?r? s? se fi pronun?at înc? vreo hot?râre împotriva acesteia, ceea ce ridic? semne de întrebare cu privire la respectarea drepturilor acesteia.

Dincolo de aceast? problem? îns?, instan?a de apela considerat c? pedeapsa amenzii de 1.000.000 lei aplicat? persoanei juridice de c?tre instan?a de fond a fost corect stabilit?, neputând fi re?inute circumstan?e atenuante [3].
[1] Circumstan?ele atenuante au efecte numai asupra pedepsei amenzii aplicabile persoanei juridice. Astfel, în doctrin? s-a ar?tat c? nu sunt aplicabile persoanelor juridice dispozi?iile art. 76 alin. (3) C.pen., potrivit c?rora atunci când exist? circumstan?e atenuante, pedeapsa complementar? privativ? de drepturi, prev?zut? de lege pentru infrac?iunea s?vâr?it?, poate fi înl?turat?. A se vedea în acest sens, V. Pa?ca, Modific?rile codului penal (Legea nr. 278/2006). Comentarii ?i explica?ii, Ed. Hamangiu, Bucure?ti, 2007, p. 138. Apreciem c?, de?i textul de lege este formulat în a?a fel încât s? conduc? la aceast? concluzie, nu ar fi poate lipsit? de temei o prevedere asem?n?toare ?i în cazul persoanei juridice, care s? permit? înl?turarea pedepsei complementare, dac? este cazul.
[2] La modul general îns?, cu toate c? formularea art. 74 C.pen. nu este perfect compatibil? cu persoanele juridice, nu exist?, de plano, niciun motiv pentru care aceste circumstan?e atenuante s? nu le fie aplicabile ?i persoanelor juridice.
[3] Comentariul integral al acestei hot?râri, care implic? ?i aspecte legate de aplicarea pedepsei complementare a afi??rii hot?rârii de condamnare, persoanele fizice care pot angaja r?spunderea penal? a persoanei juridice, reprezentarea în procesul penal a unei persoane juridice aflate în insolven??, precum ?i considera?ii privind preluarea integral? a rechizitoriului în cuprinsul hot?rârilor judec?tore?ti, a ap?rut în Curierul Judiciar nr. 8/2012.

Andra-Roxana ILIE

User:
Password:
Nu ai inca cont ? Acum trebuie sa iti
creezi unul si si sa devii membru.


Vrajitorul.euAfisari unice totale: 621.553
Afisari unice astazi: 104
 
 
 
 
Tepe de la angajatori
Urban si Asociatii ofera posibilitatea
pentru orice persoana din Romania,
sa raporteze orice inselaciune
financiara catre autoritatile fiscale
Aboneaza-te la Newsletter
 
Nume:
 
E-mail:
 
 

 
 

Curs valutar BNR : 22-01-2018
Euro .......... 4.4439 RON
Dolarul SUA .......... 4.1516 RON
Francul elvetian .......... 4.0971 RON
Lira sterlina .......... 6.3552 RON
din

in

suma

rezultat