Banner
     
 
     

   
Credeti ca serviciul : " Monitorizare Insolventa " , oferit de Vrajitorul.Eu , va este util in recuperarea debitelor ?
Da
 
 
 56%
 
Nu
 
 
 44%
 


Partener logo

*}

Ina Moldoveanu Ina Moldoveanu
Urban Iulian Iulian Urban
Urban Iulian Viorel Urban
Balan Bogdan Balan Bogdan
Filip Lepus Filip Lepus
Stelian Negrea Stelian Negrea

picture
JAFUL TEZAURULUI NATIONAL, aprobat prin vot de senatorii-penali ai USL! - No. 31566/2012-10-04

Joi 4 Octombrie 2012

   Senatorul Iulian Urban a declarat mar?i în plenul Senatului, la dezbaterea privind trecerea colec?iei de timbre a României de la Po?t? la BNR, c? legea nu doar c? poate fi atacat? la CCR ?i va fi declarat? neconstitu?ional?, dar senatorii sunt pu?i în situa?ia s? aprobe un transfer "ciuntit".
"Ca s? fim pu?in mai clari: discut?m despre tezaurul filatelic al României, care în 1990, prin primele decrete ale FSN, a fost trecut la Po?t? de la BNR. Raportul Cur?ii de Conturi (care a constatat lipsa unei eviden?e exacte a colec?iei de timbre de la Po?t?, n.red.) trebuia s? mearg? la DNA. Se dore?te ca noi s? trecem tezaurul filatelic de la Po?t?, ciuntit, înapoi la BNR? Noi nu ?tim ce e acolo. Nu putem s? acoperim noi ce s-a furat din tezaurul filatelic na?ional timp de 23 de ani. Înainte trebuie s? se fac? un raport s? se vad? ce s-a furat”, a declarat Urban la dezbaterile privind trecerea colec?iei de timbre a României de la Po?ta Român? la BNR.
"Nu am în?eles care este forma juridic? prin care se transfer?, dac? este vorba de expropiere? Trebuie s? se fac? o clarificare de c?tre Guvern, altfel, la CCR oricine va invoca acest lucru va fi declarat? neconstitu?ional? legea. Deci ce form? de transfer de proprietate opereaz? între Po?t? ?i BNR?", a mai declarat Urban.
Ideea lui Urban a fost detaliat? în cadrul dezbaterilor de liderul
"Avem un raport al Cur?ii de Conturi ?i ne spune c? aceast? colec?ie este p?strat? în condi?ii necorespunz?toare, nu exist? o eviden??, deci nu putem transfera colec?ia de timbre, noi trebuie s? transfer?m în anexa la aceast? lege fiecare timbru, unele din ele sunt foarte valoroase, inclusiv dou? timbre cap-de-bour, ele trebuie trecute într-o anex? la lege ?i predate-primite dup? cum sunt identificate la anex?, iar predarea- primirea trebuie s? fie f?cut? în prezen?a ?i pe semn?tura unor exper?i".
Colec?ia de timbre a României, estimat? la o valoare de 700 milioane de euro, trece din patrimoniul Po?tei Române în cel al BNR, se arat? într-un proiect legislativ aprobat mar?i în plenul Senatului cu 46 de voturi "pentru" de la senatorii-penali USL, 14 ab?ineri ?i patru voturi "împotriv?".

"Exist? indicii care îndrept??esc îngrijor?rile privind înstr?inarea colec?iei de timbre, cum ar fi faptul c? m?rcile po?tale nu sunt înregistrate în conturile bilan?iere ale companiei ?i, mai ales, subevaluarea lor. Fa?? de o valoare real? estimat? la 700 milioane de euro, valoarea contabil? la Po?ta Român? este de aproximativ 1 milion de euro", se arat? în expunerea de motive a legii.

Po?ta Român? de?ine o colec?ie de peste 15 milioane de m?rci po?tale române?ti ?i str?ine, precum ?i alte piese filatelice importante - machete originale, unele executate de arti?ti cunoscu?i, matri?ele cu care s-au imprimat timbrele române?ti (inclusiv cli?eele m?rcilor Cap de Bour), eseuri, precum ?i probe de tipar, se arat? în motivarea legii. "Este cea mai mare ?i cea mai important? colec?ie de m?rci po?tale române?ti din toate timpurile, dep??ind cu mult chiar faimoasa colec?ie a regelui Carol al II-lea, considerat? la vremea ei a treia colec?ie de timbre din lume. Peste 3.000 de piese din colec?ie sunt unicate", puncteaz? documentul. În anul 1967, colec?ia de timbre a B?ncii Na?ionale a fost transferat? Po?tei Române, în anul 1985 ei a revenit la BNR, iar în februarie 1990 a trecut din nou în administrarea Po?tei Române.

Tezaurul filatelic al României, un haos de zeci de milioane de euro

Neinventariat ?i cu timbre false declarate autentice, tezaurul filatelic na?ional poate fi vândut la liber atât timp cât se af? în custodia unei companii comerciale - Po?ta Român?.
Ini?iatorii proiectului de lege care reglementeaz? transferarea colec?iei de timbre la BNR, zece deputa?i PSD, unul de la PNL ?i un independent, sus?in c? tezaurul ar putea fi deturnat dac? va mai r?mâne în patrimoniul Po?tei Române. Ultimul raport public al Cur?ii de Conturi înt?re?te aceste temeri. De altfel, Po?ta Român? a negat vehement c? m?rcile po?tale din tezaur ar apar?ine domeniului public al statului.
Regimul juridic al propriet??ii asupra tezaurului de timbre nu a fost clarificat nici pân? în prezent. Cine este îndrept??it s? preia m?rcile po?tale? Care este valoarea real? a tezaurului filatelic? Când vor fi trecute în patrimoniul na?ional timbrele care formeaz? tezaurul? Sunt întreb?ri la care, din p?cate, nici ini?iatorii proiectului de lege nu au g?sit r?spunsuri. Proiectul a trecut deja de Senat ?i urmeaz? s? fie supus dezbaterii în Camera Deputa?ilor, care este for decizional.

Iliescu a anulat titlul de tezaur

Po?ta Român? de?ine, în prezent, una dintre cele mai mari colec?ii de timbre din lume. Colec?ia este format? din peste 15 milioane de m?rci po?tale române?ti ?i str?ine, precum ?i alte piese filatelice importante - machete originale, matri?ele cu care s-au imprimat timbrele române?ti (inclusiv cli?eele m?rcilor „Cap de bour"), eseuri ?i probe de tipar. Istoria tezaurului filatelic este una zbuciumat?.
Ini?ial, partea cea mai valoroas? din tezaur, veche de 100-150 de ani, s-a aflat în patrimoniul Fabricii de Timbre, subordonat? Ministerului Finan?elor. În 1917, în timpul Primului R?zboi Mondial, Bucure?tiul a fost ocupat de nem?i, iar salaria?ii fabricii au îngropat timbrele în curte, pentru a nu c?dea în mâinile trupelor de ocupa?ie. Ulte­rior, depozitarul m?rcilor po?tale a fost BNR.
În 1967, colec?ia de timbre a fost transferat? Po?tei Române, iar în anul 1985, aceasta a revenit la BNR, unde a stat pân? în februarie 1990. Atunci, Ion Iliescu a emis Decretul 106/8.02.1990, prin care colec?ia de timbre era din nou trecut? în administrarea Po?tei Române. Foarte important, din textul actului normativ a disp?rut calitatea de „tezaur na?io­nal" atribuit? pân? atunci colec?iei oficiale de timbre a României.

Transferul timbrelor s-a f?cut f?r? inventar

Graba cu care s-a emis acest decret, în condi?iile în care pe str?zile Bucure?tiului înc? se mai auzeau focuri de arm?, a ridicat nenum?rate semne de întrebare asupra motivelor reale ale transfer?rii colec?iei. Mul?i ani mai târziu, Curtea de Conturi a stabilit c? transferul timbrelor la Po?ta Român? s-a f?cut ilegal. Astfel, predarea-primirea patrimoniului Conservatorului de timbre dintre BNR ?i Ministerul Po?telor s-a f?cut f?r? un inventar, f?r? descrierea fiec?rei m?rci po?tale, fiind practic imposibil de împiedicat sustragerea unor timbre valoroase.
Un inventar a fost ini?iat abia în 2004, nefinalizat nici pân? în prezent. „Deoarece opera?iunile de predare-primire a Tezaurului Na?ional Filatelic, din 1990, s-au efectuat numai scriptic, exist? suspiciuni privind autenticitatea unor m?rci po?tale din patrimoniul cultural na?ional, cu semnifica?ie istoric?, vechime ?i unicitate excep?ional?", se arat? în raportul de audit al Cur?ii de Conturi.
Matri?? po?tal? din 1931, cu efigia celor trei regi: Carol I, Ferdinand ?i Carol al II-lea

„Po?ta dispune dup? bunul-plac"

Ini?iatorii proiectului de lege care prevede trecerea m?rcilor po?tale în administrarea BNR au pornit de la concluzia raportului Cur?ii de Conturi: „?inând seama de importan?a istoric? ?i cultural? excep?ional? a valorilor care fac parte din Conservatorul Na?ional de Timbre ?i având în vedere riscurile la care aceste colec?ii sunt expuse, în condi?iile în care Po?ta Român? este o entitate comercial?, care poate dispune dup? bunul-plac de patrimoniul considerat comercial, consider?m c? Banca Na?ional? a României poate fi cel mai demn ?i nimerit depozitar al acestor valori unice ale patrimoniului nostru na?ional".
Dan Dumitrescu, ?eful Biroului Rela?ii Publice din cadrul Po?tei Române, sus?ine c? institu?ia are cele mai bune inten?ii ?i c? nu se pune problema ca timbrele s? fie înstr?inate. „Po?ta nu se opune trecerii timbrelor la Banca Na?ional?, dar proiectul de lege este ambiguu, nu se specific? ce timbre vor trece", a declarat pentru „Adev?rul" Dan Dumitrescu.
Afirma?iile acestuia sunt îns? contrazise de demersurile în justi?ie ale institu?iei pe care o reprezint?. Astfel, Po?ta Român? a contestat în instan??  decizia  Cur?ii de Conturi de a considera timbrele ca f?când parte din patrimoniul public al statului.

Po?ta se consider? proprietar?

Ini?iatorii proiectului de lege au adus o serie de argumente, care ar justifica întoarcerea timbrelor de patrimoniu în administrarea BNR. „Dificult??ile economice cu care se confrunt? compania în prezent afecteaz? în mod serios conservarea ?i dezvoltarea colec?iei, iar faptul c? aspectele culturale nu pot fi luate în considerare de managementul institu?iei a f?cut s? nu existe, în mod practic, personal de specialitate pentru conservarea ?i valorificarea ?tiin?ific? a colec?iei", se arat? în expunerea de motive.
Ini?iatorii legii atrag aten?ia cu privire la „riscul ca, prin privatizarea sau restructurarea Po?tei Române, colec?ia de timbre s? fie înstr?inat?", fapt inacceptabil, ac?iunea fiind similar? cu privatizarea Arhivelor Na?ionale ale României.

Matri?? po?tal? din 1931, cu efigia celor trei regi: Carol I, Ferdinand ?i Carol al II-lea

Un alt argument în favoarea transferului timbrelor la BNR, potrivit deputa?ilor, este acela c? Po?ta Român? nu recunoa?te c? m?rcile po?tale pe care le de?ine apar?in patrimoniului public al statului ?i consider? c? acestea fac parte din patrimoniul privat al companiei. Acest fapt ar permite institu?iei s? privatizeze colec?ia de timbre la pachet cu activele institu?iei sau s? foloseasc? patrimoniul filatelic în diverse opera?iuni comerciale (ipoteci, asocieri în participa?iune etc).

„Cineva a vrut s? ascund? urmele"

Controlul Cur?ii de Conturi la Po?ta Român?, din 2010, a descoperit nenum?rate  nereguli în administrarea colec?iei de timbre. Auditorii au stabilit c? valoarea abaterilor constatate se ridic? la peste 60 de milioane de euro. Auditorii au subliniat c? una dintre cele mai grave probleme cu care se confrunt? tezaurul filatelic este c? nici pân? în prezent nu a fost clarificat regimul juridic al propriet??ii asupra timbrelor. Asta a determinat, sus?in exper?ii Cur?ii de Conturi, „incertitudini în modul de înregistrare în eviden?a contabil? a valorii timbrelor".
Raportul mai men?ioneaz? ?i neinventarierea Tezaurului Na?ional de Timbre, ac?iune dispus? la 7 mai 2004 ?i nefinalizat? pân? la data controlului. Pre?edintele Federa?iei Filatelice Române, Leonard Pa?canu, sus?ine c? inten?ionat se tergiverseaz? finalizarea inventarului, pentru a se masca furtul unor timbre foarte
valoroase.
„În 2004, când s-a început inventarierea, lipsea o parte din registrele de eviden??. Amenin?a?i cu sesizarea poli?iei, cei de la Po?t? au fost nevoi?i s? scoat? registrele. Acestea prezentau numeroase ?ters?turi ?i modific?ri, semn c? cineva a vrut s? ascund? urmele unor timbre valoroase. Incidentul a fost îns? mu?amalizat", a declarat pentru „Adev?rul" Leonard Pa?canu.
"În 2004, când s-a început inventarierea, registrele prezentau numeroase ?ters?turi ?i modific?ri, semn c? cineva a vrut s? ascund? urmele unor timbre valoroase. Incidentul a fost îns? mu?amalizat.''
Leonard Pa?canu pre?edinte Federa?ia  Filatelic? Român?
60 de milioane de euro este prejudiciul stabilit de Curtea de Conturi la Muzeul Na?ional Filatelic.

Timbre „Cap de bour" false

Potrivit raportului de audit, predarea timbrelor de la BNR la Po?ta Român?, în 1990, s-a f?cut numai scriptic, existând suspiciuni privind autenticitatea unor m?rci po?tale din patrimoniul cultural na?ional. Este vorba de 215 m?rci po?tale din emisiunea I „Cap de  bour" (foto medalion), anul 1858, în valoare de 11,5 milioane de lei (2,6 milioane de euro), asupra c?rora expertul german  Fritz Heim­buchler s-a pronun?at a fi false. Suspiciuni privind autenticitatea planeaz? ?i asupra a 660 de timbre din emisiunea a II-a „Cap de bour" 1858 ?i Principatele Unite 1862 ?i 1864, în valoare de 2,4 milioane de lei (550.000 de euro).
Reprezentan?ii Muzeului Filatelic au dubii cu privire la concluziile expertului german."Fritz Heimbuchler a expertizat direct doar trei timbre Capete de bour. Res­tul le-a analizat dup? imagini scanate. De aceea, expertiza lui las? multe semne de întrebare. Exist?, într-adev?r, suspiciuni c? ar fi fost înlocuite. Pân? nu le vom evalua din nou nu ne putem pronun?a", a declarat Ioan Cristescu, directorul Muzeului Filatelic.

Inventarierea timbrelor,  în regim de urgen??

Muzeul Na?ional Filatelic, în custodia c?ruia se afl? colec?ia de timbre, a fost înfiin?at abia în 2004. Institu?ia a primit câteva înc?peri în incinta Muzeului Na?ional de Istorie, de pe Calea Victoriei. Muzeul se confrunt? cu nenum?rate probleme, de la lipsa unui laborator de res­taurare ?i a personalului aferent pân? la neacreditarea institu?iei de c?tre Ministerul Culturii, a?a cum prevede legea în cazul muzeelor de importan?? na?ional?.
Noul director al Muzeului Na?ional Filatelic, Ioan Cristescu, este chiar muzeograf de meserie ?i pare decis s? pun? ordine în institu?ie. El sus?ine c? a luat m?suri pentru urgentarea inventarierii colec?iei de timbre. „Acum, inventarierea se face nu numai scriptic, în registre, dar ?i electronic, cu ajutorul unui soft special. Inventariem, zilnic, aproximativ 300-400 de timbre, pentru ca opera?iunea s? se finalizeze pân? la sfâr?itul anului", a declarat directorul.
Odat? cu inventarierea, se va actualiza ?i valoarea timbrelor, dar nu la cea de circula?ie, din cauza vidului legislativ. „Mai întâi se verific? fiecare timbru în cataloagele interna?ionale de profil. În paralel, se fac dou? evalu?ri: valoarea de circula?ie ?i valoarea de inventar. Deocamdat?, nu exist? cadrul legal pentru a echivala valoarea de inventar cu cea de circula?ie", a mai precizat directorul.
"În paralel, se fac dou? evalu?ri: valoarea de circula?ie ?i valoarea de inventar. Deocamdat?, nu exist? cadrul legal pentru a echivala valoarea de inventar cu cea de circula?ie.''
Ioan Cristescu director Muzeul  Na?ional Filatelic

Timbre vechi ?i noi din toate ??rile

Tezaurul filatelic al României este format din m?rcile care au apar?inut fabricii de timbre (pân? în 1917). La acestea se adaug? emisiunile de timbre str?ine primite la schimb de România, în calitate de membru fondator a Conven?iei Po?tale Universale.
În 1890, Uniunea Po?tal? Universal? (UPU), acum organism ONU, a luat decizia ca fiecare ?ar? afliat? s? trimit? celorlal?i membri ai Uniunii serii din toate timbrele emise. Astfel, România, la fel ca toate celelalte membre UPU, de?ine o colec?ie complet? din timbrele emise de statele componente.
În mod paradoxal, timbrele din tezaur nu fac parte din patrimoniul na?ional. Pân? în prezent, doar 17 timbre din tezaur au fost clasate în patrimoniul na?ional. Nici colec?ionarii particulari nu se înghesuie s?-?i claseze colec?iile. Asta pentru c?, odat? trecute în patrimoniu, m?rcile au un regim special, neputând fi scoase din ?ar? sau vândute decât cu acordul statului.

User:
Password:
Nu ai inca cont ? Acum trebuie sa iti
creezi unul si si sa devii membru.


Vrajitorul.euAfisari unice totale: 630.654
Afisari unice astazi: 457
 
 
 
 
Tepe de la angajatori
Urban si Asociatii ofera posibilitatea
pentru orice persoana din Romania,
sa raporteze orice inselaciune
financiara catre autoritatile fiscale
Aboneaza-te la Newsletter
 
Nume:
 
E-mail:
 
 

 
 

Curs valutar BNR : 19-02-2018
Euro .......... 4.4439 RON
Dolarul SUA .......... 4.1516 RON
Francul elvetian .......... 4.0971 RON
Lira sterlina .......... 6.3552 RON
din

in

suma

rezultat