Credeti ca serviciul : " Monitorizare Insolventa " , oferit de Vrajitorul.Eu , va este util in recuperarea debitelor ?
Da
 
 
 56%
 
Nu
 
 
 44%
 


Partener logo

*}

Ina Moldoveanu Ina Moldoveanu
Urban Iulian Iulian Urban
Urban Iulian Viorel Urban
Balan Bogdan Balan Bogdan
Filip Lepus Filip Lepus
Stelian Negrea Stelian Negrea

picture
Despre creditul ipotecar bancar ?i executarea silit? - No. 31727/2013-03-21

Joi 21 Martie 2013

   Pe de o parte, dispozi?iile de procedur? civil? specifice fiec?rui sistem de drept na?ional iar pe de alt? parte, obliga?ia de sorginte unional? a asigur?rii unui nivel ridicat de protec?ie consumatorului, inclusiv a consumatorului de credite garantate ipotecar. De altfel, Curtea de Justi?ie a ?i statuat c? “specificitatea procedurilor jurisdic?ionale care se desf??oar? în cadrul dreptului na?ional între vânz?tori sau furnizori ?i consumatori nu poate constitui un element de natur? s? afecteze protec?ia juridic? de care trebuie s? beneficieze ace?tia din urm? în temeiul dispozi?iilor acestei directive[ directiva 93/13/CEE]” (Hot?rârea Aziz, pct. 62 cu trimitere la Hot?rârea Banco Español de Crédito, punctul 55).

La baza piramidei protec?iei juridice a consumatorului se afl? articolul 6 alin. (1) din Directiva nr. 93/13/CEE ?i mai precis, urm?toarea afirma?ie: clauzele abuzive [...] nu creeaz? obliga?ii pentru consumator. O astfel de dispozi?ie este imperativ? ?i con?ine un drept conferit direct consumatorului: acela ca o clauz? abuziv? s? nu produc? nicio obliga?ie care ar putea, ulterior, s? fie executat?, inclusiv silit.

Inspira?i fiind de jurispruden?a Aziz, de numeroasele întreb?ri preliminare înc? pendinte pe rolul Cur?ii de Justi?ie dar ?i de articolul 625 NCPC (Executarea silit? se face cu respectarea dispozi?iilor legii, a drepturilor p?r?ilor ?i ale altor persoane interesate), urmeaz? s? abord?m dreptul consumatorului la un nivel ridicat de protec?ie [juridic?]din perspectiva celui care se reg?se?te parte în cadrul procedurii de executare silit?. În acest sens, vom schi?a (1) obliga?ia impus? ex officio asupra instan?ei de executare atunci când este chemat? s? încuviin?eze executarea dar ?i, alternativ, (2) drepturile conferite debitorului-urm?rit în cadrul contesta?iei la executare.

Mai preciz?m c? ideea pentru o astfel de abordare a fost dat? de necesitatea de a r?spunde la urm?toarea întrebare: directiva 93/13/CEE interpretat? în lumina articolului 38 din Carta DFUE se opune unei reglement?ri ca cea din România, în situa?ii în care nu se prevede în cadrul unei procedurii de executare ipotecar?, motive de contesta?ie întemeiate pe caracterul abuziv al unei clauze cuprinse într-un contract încheiat între un vânz?tor sau furnizor ?i un consumator? ( a se vedea în acest sens, prin analogie, cauza C-482/12 pendinte)

Vom încerca s? r?spundem.

1. Instan?a de executare ?i obliga?ia de a analiza din oficiu caracterul abuziv al unei clauze contractuale care constituie temeiul titlului executoriu

Cu titlu preliminar, preciz?m c? “din punctul de vedere al doctrinei juridice, în cazul articolelor 6 ?i 7 din Directiva 93/13 este vorba despre dispozi?ii imperative de drept derivat privind protec?ia consumatorilor, care au ca efect o restrângere a libert??ii contractuale, în calitate de cea mai important? expresie a autonomiei de voin?? în dreptul privat”[1].

În ceea ce prive?te caracteristicile obliga?iei impuse instan?ei na?ionale (deci inclusiv celei de executare), în Asturcom Telecomunicaciones Curtea de Justi?ie a reafirmat faptul c? instan?a na?ional? este obligat? s? aprecieze din oficiu caracterul abuziv al unei clauze contractuale[2]. (pct. 32). Ulterior, în cauza Aziz s-a statuat c? normele de protec?ie con?inute în articolul 6 alin. (1) din Directiv? 93/13/CEE reprezint? dispozi?ii cu caracter imperativ ?i  de aceea, articolul 6 alin.(1) trebuie s? fie considerat o norm? echivalent? cu normele na?ionale care ocup?, în cadrul ordinii juridice interne, rangul de norme de ordine public?. (pct. 51 ?i urm.)

Astfel, exist? o obliga?ie ca, în situa?ia în care un organ jurisdic?ional este chemat s? intervin? în cadrul unor raporturi juridice ce privesc un consumator, aceasta s? supun? dezbaterii poten?ialul caracter abuziv al clauzelor contractuale. În plus, instan?a na?ional? este obligat?, în temeiul jurispruden?ei Cur?ii, s? aprecieze din oficiu caracterul abuziv al tuturor clauzelor contractuale care intr? în domeniul de aplicare al directivei, chiar ?i în absen?a unei cereri exprese în acest sens, de îndat? ce dispune de elementele de drept ?i de fapt necesare în acest scop[3]. (pct. 41)

În alte cuvinte, obliga?ia impus? instan?ei na?ionale (inclusiv celei de executare) îi confer? urm?toarele competen?e corelative:

    de a analiza ex officio un contract
    de a analiza toate clauzele acelui contract
    de a analiza inclusiv în absen?a unei cereri exprese în acest sens – adic? hot?rârea nu va putea fi atacat? pentru c? instan?a ?i-a dep??it atribu?iile puterii judec?tore?ti (articolul 488 alin. (4) NCPC)
    de a analiza de îndat? ce dispune de elementele de drept ?i de fapt necesare în acest scop.

În contextul procedurii de executare silit?, instan?a de executare poate asigura îndeplinirea obliga?iei impuse de directiva 93/13/CEE în cadrul marjei de apreciere de care dispune conform articolului 665 alin.(5) pct. 7 NCPC în sensul c? aceasta poate respinge cererea de încuviin?are ori de câte ori exist? alte impedimente prev?zute de lege.

Consider?m c? în situa?ia în care temeiul titlului executoriu este o clauz? contractual? care prezint? poten?ialul de a fi abuziv? (caracterul abuziv fiind analizat ulterior chiar de c?tre instan?a de executare în baza dosarului pus la dispozi?ie de c?tre executorul judec?toresc) ne afl?m în prezen?a unui impediment prev?zut de lege, respectiv impedimentul dat de interzicerea oric?rui efect juridic care ar avea drept surs? prim? o clauz? abuziv?. Bineîn?eles, dac? titlul executoriu este o hot?râre judec?toreasc? definitiv? ?i irevocabil? în care s-a invocat f?r? succes caracterul abuziv al clauzei, instan?a de executare nu va mai putea reanaliza acele clauze, având obliga?ia de a se supune autorit??ii de lucru judecat ?i asigurând astfel respectarea principiului securit??ii juridice – principiu general de drept unional. Totodat?, no?iunea de “lege” din cadrul expresiei “impediment prev?zut de lege” trebuie interpretat? conform[4] cu dreptul Uniunii, respectiv cu textul ?i finalitatea directivei 93/13/CEE, incluzând astfel în no?iune ?i dispozi?iile articolului 6 alin. (1) din directiv? (interpretare impus? în baza articolului 4 alin. (3) TUE coroborat cu articolul 288 alin.(3) TFUE ?i jurispruden?a Von Colson).

Acum, presupunând c? instan?a de executare refuz?, ab initio, s? se considere competent? în a nu încuviin?a executarea silit? din considerente ce ?in de protec?ia consumatorului ?i având în vedere faptul c? încheierea de încuviin?are a execut?rii silite nu poate fi atacat? direct de c?tre consumatorul-debitor urm?rit (este discutabil ?i dac? aceast? dispozi?ie este în conformitate cu dreptul Uniunii sau, în plus, ?i cea care prevede c? încheierea de încuviin?are se dispune f?r? citarea p?r?ilor [art. 665 alin.(2) NCPC] – îns? o astfel de analiz? dep??e?te scopul prezentului articolul) urmeaz? s? analiz?m alternativa, respectiv dreptul consumatorului, în baza respect?rii principiului efectivit??ii, de a introduce o contesta?ie la executare, drept  care trebuie interpretat din perspectiva obliga?iei impuse de articolul 6 alin.(1) din directiv?.

2. Contesta?ia la executare ?i dreptul debitorului-urm?rit de a cere ca instan?a de executare s? analizeze caracterul abuziv al clauzelor contractuale

Conform concluziilor avocatului general în cauza Aziz, m?surile na?ionale privind executarea silit? nu sunt reglementate unitar la nivelul dreptului Uniunii iar potrivit principiului autonomiei procedurale, formalit??ile procedurale trebuie reglementate în ordinea juridic? intern? a statelor membre. Cu toate acestea, libertatea de legiferare a statelor membre este limitat? de principiul echivalen?ei ?i de principiul efectivit??ii (Hot?rârea Banco Español de Crédito pct. 46). De aceeea, normele de procedur? intern? nu trebuie s? fie mai pu?in favorabile decât cele aplicabile unor situa?ii similare supuse dreptului intern ?i nu trebuie s? fac? imposibil? în practic? sau excesiv de dificil? exercitarea drepturilor conferite consumatorilor de dreptul Uniunii.

Reamintim c? printre drepturile conferite consumatorilor de dreptul Uniunii se num?r? ?i dreptul ca o clauz? abuziv? s? nu creeze obliga?ii în patrimoniul consumatorului (art.6 alin.1 Directiva 93/13/CEE – transpus incorect ?i doar par?ial prin articolul 6 din Legea nr. 193/2000).

Astfel, problema care urmeaz? a fi supus? analizei este aceea de a afla posibilit??ile pe care trebuie (sau ar trebui) s? le aib? un consumator pentru a opune caracterul abuziv al unei clauze din contractul de împrumut în raport cu executarea ipotecii care garanteaz? acest contract ?i asigurându-se astfel respectarea principiului efectivit??ii.

Conform articolului 712 din NCPC în vigoare, o contesta?ie la executare silit? va putea fi succeptibil? de a fi admisibil? doar dac? sunt respectate urm?toarele condi?ii:

Art. 712: Condi?ii de admisibilitate (extras)

(1)Dac? executarea silit? se face în temeiul unei hot?râri judec?tore?ti sau arbitrale, debitorul nu va putea invoca pe cale de contesta?ie motive de fapt sau de drept pe care le-ar fi putut opune în cursul judec??ii în prim? instan?? sau într-o cale de atac ce i-a fost deschis?.

(2)În cazul în care executarea silit? se face în temeiul unui alt titlu executoriu decât o hot?râre judec?toreasc?, se pot invoca în contesta?ia la executare ?i motive de fapt sau de drept privitoare la fondul dreptului cuprins în titlul executoriu, numai dac? legea nu prevede în leg?tur? cu acel titlu executoriu o cale procesual? specific? pentru desfiin?area lui.

Observ?m cum debitorul-urm?rit nu va putea invoca în cadrul contesta?ie la executare motive de fapt ?i de drept – inclusiv cele ce privesc caracterul abuziv al clauzelor (dac? înl?tur?m de la aplicare articolul 711 NCPC prin aplicarea obliga?iei de interpretare conform? Von Colson via Oceano), în principiu, în urm?toarele dou? situa?ii:

    când titlul executoriu îl reprezint? o hot?râre judec?toreasc?/hot?râre arbitral? ?i motivele de fapt ?i drept ar fi putut fi invocate în cadrul procesual care a dus la pronun?area acelei hot?râri.
    când de?i titlul executoriu nu este o hot?râre judec?toreasc? investit? cu formul? executorie, legea prevede o cale procesual? specific? pentru desfiin?area lui.

Întrebarea urm?toare este dac? aceste dou? situa?ii – excep?ie de la invocarea motivelor de fapt ?i de drept în cadrul contesta?iei la executare – mai pot fi opuse întotdeauna, atunci când ne afl?m în domeniul de protec?ie al consumatorului, domeniu care se afl? ?i sub aplicarea prioritar? a dispozi?iilor de drept unional? În alte cuvinte, va putea o instan?? s? declare inadmisibil?  ab initio o contesta?ie la executare (f?r? a mai intra pe fond) când debitorul-consumator va invoca  direct ?i pentru prima dat?, în cadrul contesta?iei la executare, caracterul abuziv al clauzelor contractuale care au dat na?tere la datoria ce urmeaz? a fi executat? motivând c? acesta ar fi trebuit s? le invoce în cadrul procedurii care a dus la pronun?area unei hot?râri executorii sau printr-o cale procesual? specific??

În primul rând, conform  concluziilor avocatului general din cauza Aziz, Directiva 93/13 impune ca consumatorul s? aib? la dispozi?ie un remediu juridic efectiv pentru a putea verifica caracterul abuziv al clauzelor din contractul de împrumut pe care l?a încheiat ?i s? poat? astfel, eventual, împiedica executarea silit?. (pct. 53) Totodat?, din jurispruden?a Banco Español de Crédito s-ar putea deduce c? ?i judec?torul din procedura de executare trebuie s? examineze din oficiu eficacitatea acelor clauze contractuale care ar putea avea efecte asupra execut?rii silite (a se vedea concluziile din cauza Aziz, pct. 56). A fortiori, consumatorul debitor-urm?rit trebuie s? aib? dreptul (pe care inclusiv ?i instan?a de executare îl are), de a invoca caracterul abuziv al clauzelor dintr-un contract de împrumutat garantat ipotecar, orice norm? de procedur? care s-ar opune unei astfel de posibilit??i/drept urmând a fi lasat? inaplicat? (a se vedea, drept exemplu, jurispruden?a Oceano).

Pe de alt? parte, s-ar putea argumenta c? principiul efectivit??ii ca principiu care se opune autonomiei procedurale ac?ioneaz? doar atunci când cadrul procesual care a stat la emiterea titlului executoriu nu ar fi permis, în mod efectiv, invocarea acestor motive. De ceea, instan?a de  executare va trebui, in limine litis (înainte de a declara contesta?ia inadmisibil? din considerente ce ?in de articolul  712 alin. (1) NCPC) s? analizeze dac? a existat un risc deloc neglijabil ca debitorul-urm?rit s? nu fi putut formula opozi?ia necesar? în cadrul procedurii derulate ini?ial, punând în acest sens în balan?? configura?ia, modul general de desf??urare ?i particularit??ile procedurii care a stat la baza emiterii titlului executoriu (a se vedea mutatis mutandis cauza Banca Espanol pct. 54).

În consecin??, pentru a se asigura respectarea protec?iei consumatorului de credite garantate ipotecar, instan?a de executare va trebui, cel pu?in, de fiecare dat? când va respinge contesta?ia la executare s? precizeze de ce principiul efectivit??ii articolului 6 alin.(1) din directiva 93/13/CEE interpretat în lumina articolului 38 din Carta DFUE nu se opune declar?rii inadmisibile a unei astfel de contesta?ii.

În al doilea rând, consider?m c? principiul efectivit??ii impune ca instan?a de executare, pân? la judecarea contesta?iei la executare, s? suspende de drept executarea silit? imobiliar? pornit? împotriva consumatorului ?i inclusiv f?r? plata aprioric? a unei cau?iuni. Totodat?, se impune suspendarea provizorie a execut?rii pân? la pronun?area asupra suspend?rii execut?rii – atunci când consumatorul introduce o cerere în acest sens.În alte cuvinte, instan?a de executare, în temeiul articolului 6 alin.(1) din directiva 93/13/CEE coroborat cu jurispruden?a Von Colson, articolul 4 alin. (3) TUE (principiul efectivit??ii)  ?i articolul 288 alin. (3) TFUE, va avea obliga?ia de a l?sa inaplicabile dispozi?iile articolului 718 alin. (2) NCPC dar ?i de a interpreta no?iunea de “situa?ie de urgen??” prev?zut? la articolul 718 alin.(7) NCPC ca incluzând toate acele situa?ii în care executarea silit? are drept obiect (1) locuin?a consumatorului de credit garantat ipotecar ?i (2) f?r? a fi avut loc, anterior, o punere în discu?ie de c?tre un organ jurisdic?ional a caracterului abuziv sau nu al clauzelor care au stat la baza na?terii crean?elor certe, lichide ?i exigibile garantate ipotecar cu locuin?a consumatorului.

Concluzii:

Conform jurispruden?ei din domeniul protec?iei consumatorilor de credite, fie ele garantate ipotecar sau nu, consider?m c? cel pu?in articolul 712 NCPC ar trebui s? aib? urm?torul con?inut:

(1) Dac? executarea silit? se face în temeiul unei hot?râri judec?tore?ti sau arbitrale, debitorul nu va putea invoca pe cale de contesta?ie motive de fapt sau de drept pe care le-ar fi putut opune în cursul judec??ii în prim? instan?? sau într-o cale de atac ce i-a fost deschis?, CU EXCEP?IA debitorului-consumator ?i în situa?ia în care principiul efectivit??ii dreptului la un remediu juridic efectiv conferite acestuia nu ar fi altfel observat.

(2) În cazul în care executarea silit? se face în temeiul unui alt titlu executoriu decât o hot?râre judec?toreasc?, se pot invoca în contesta?ia la executare ?i motive de fapt sau de drept privitoare la fondul dreptului cuprins în titlul executoriu, numai dac? legea nu prevede în leg?tur? cu acel titlu executoriu o cale procesual? specific? pentru desfiin?area lui, cale procesual? care trebuie s? asigure efectivitatea protec?iei conferite debitorului-consumator de c?tre dreptul Uniunii a?a cum a fost interpretat de c?tre Curtea de Justi?ie. Altfel, acesta va putea invoca în contesta?ia la executare ?i motive de fapt sau de drept privitoare la fondul dreptului cuprins in titlul executoriu, indiferent de existen?a sau nu a unei c?i procesuale specifice pentru desfiin?area lui.

User:
Password:
Nu ai inca cont ? Acum trebuie sa iti
creezi unul si si sa devii membru.


Vrajitorul.euAfisari unice totale: 630.654
Afisari unice astazi: 457
 
 
 
 
Tepe de la angajatori
Urban si Asociatii ofera posibilitatea
pentru orice persoana din Romania,
sa raporteze orice inselaciune
financiara catre autoritatile fiscale
Aboneaza-te la Newsletter
 
Nume:
 
E-mail:
 
 

 
 

Curs valutar BNR : 19-02-2018
Euro .......... 4.4439 RON
Dolarul SUA .......... 4.1516 RON
Francul elvetian .......... 4.0971 RON
Lira sterlina .......... 6.3552 RON
din

in

suma

rezultat